تکمیل پرونده:

هر بار که برای مراجعه به مطب وقت میگیرید، لطفا این برگ را با دقّت پر و ارسال نمایید. اطلاعات شما مستقیماً در پرونده شما ثبت و از اتلاف وقت شما در مطب، برای گرفتن اطلاعات، جلوگیری خواهد شد.
  • اعداد را حتماً به لاتین بنویسید. در صورت نداشتن پرونده، عدد صفر را وارد کنید.
  • لطفا نام کامل بیمار را با دقّت و مطابق نوشته شناسنامه وارد کنید.
  • شماره کد ملّی بیمار را بدون خط فاصله و با دقّت وارد کنید.
  • سه رقم ابتدایی شماره تلفن ( بدون صفر ) را در داخل پرانتز و بقیه را بدنبال آن وارد کنید.
  • اگر مدارک پزشکی مانند عکس و آزمایش و ... دارید که میخواهید به ما ارائه دهید در همینجا آپلود نمایید.