اتاق عمل چشم

اگر برای شما یا عزیزان شما پیشنهاد جرّاحی چشم کرده ایم، این مقاله را که در چند بخش نوشته شده است، بخوانید. بخشهای مختلف تشکیل دهنده این مقاله، بسته به این که شما در کدام مرحله هستید رهنمودهای خوبی برای شما خواهد داد. لذا با انتخاب هر کدام از بخشها اطلاعات مربوطه را مشاهده خواهید نمود.

۱- مقدمات، در زمانی که پیشنهاد جرّاحی میشود.

۲- روز قبل از جرّاحی.

۳- پذیرش در مرکز جرّاحی تا انتقال به بخش بستری.

۴- اتاق عمل و زمان خروج بیمار از اتاق عمل.

۵- دستورات بعد از مرخصی از مرکز جرّاحی.