جرّاحی یا دارو درمانی؟

بسیاری از بیماریهای چشمی با مراقبت و درمانهای داروئی درمان میشوند. در مقابل، بیماریهایی هم هستند که دارو درمانی به تنهایی نمیتواند بهبودی در پی داشته باشد و باید درمان دارویی با جرّاحی همراه شده و یا جرّاحی به تنهایی راه درمان قاطع خواهد بود.

ادامه دارد…..