موارد چشمی معافیت از سربازی

موارد چشمی که موجب معافیت از سربازی می شود.

بند 1: هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل : هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل : (هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم ، با علامت منفي منظور شود ولي محاسبه نگردد.) (هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم ، با علامت منفي منظور شود ولي محاسبه نگردد.) الف) هيپرمتروپي بيش از6 ديوپتر يك چشم : معاف دائم الف) هيپرمتروپي بيش از6 ديوپتر يك چشم : معاف دائم تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر هيپرمتروپي بيش از 8 ديوپتر يك چشم: معاف دائم تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر هيپرمتروپي بيش از 8 ديوپتر يك چشم: معاف دائم ب) هيپرمتروپي از 3 تا 6 ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي ب) هيپرمتروپي از 3 تا 6 ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر هيپرمتروپي از 3 تا 8ديوپتر هر يك از چشمها: معاف از خدمات رزمي تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر هيپرمتروپي از 3 تا 8ديوپتر هر يك از چشمها: معاف از خدمات رزمي
بند 2: ميوپي با سيكلوپلژي کامل : ميوپي با سيكلوپلژي کامل : (ميوپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم با علامت مثبت منظور شود ولي محاسبه نگردد.) (ميوپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم با علامت مثبت منظور شود ولي محاسبه نگردد.) الف)ميوپي بيش از6 ديوپتر يك چشم : معاف دائم الف)ميوپي بيش از6 ديوپتر يك چشم : معاف دائم تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر ميوپي بيش از 8 ديوپتر يك چشم: معاف دائم تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر ميوپي بيش از 8 ديوپتر يك چشم: معاف دائم ب)ميوپي از 3 تا 6 ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي ب)ميوپي از 3 تا 6 ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر ميوپي از 3 تا 8ديوپتر هر يك از چشمها: معاف از خدمات رزمي تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر ميوپي از 3 تا 8ديوپتر هر يك از چشمها: معاف از خدمات رزمي
بند 3: آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط با سيكلوپلژي كامل : آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط با سيكلوپلژي كامل : (درآستيگماتيسم ساده، يا مركب يا مخلوط ميزان آستيگماتيسم بايستي بيش تر از اسفر باشد) (درآستيگماتيسم ساده، يا مركب يا مخلوط ميزان آستيگماتيسم بايستي بيش تر از اسفر باشد) الف) مجموع ديوپتر آستيگمات ساده ، مركب يا مخلوط بالاي 5 ديوپتر يک چشم : معاف دائم الف) مجموع ديوپتر آستيگمات ساده ، مركب يا مخلوط بالاي 5 ديوپتر يک چشم : معاف دائم تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر مجموع ديوپتر آستيگمات ساده ، مركب يا مخلوط بالاي 7 ديوپتر يک چشم: معاف دائم تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر مجموع ديوپتر آستيگمات ساده ، مركب يا مخلوط بالاي 7 ديوپتر يک چشم: معاف دائم ب) آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط از3 تا 5 ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي ب) آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط از3 تا 5 ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط از3 تا7 ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط از3 تا7 ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي
بند 4: فقدان يك چشم يا آنكه يك چشم عملاً و يا دراثر بيماريهاي غير قابل علاج فاقد بينائي (ديدكمتر از 10/1 و يا ميدان بينايي كمتر از 10 درجه) باشد : معاف دائم فقدان يك چشم يا آنكه يك چشم عملاً و يا دراثر بيماريهاي غير قابل علاج فاقد بينائي (ديدكمتر از 10/1 و يا ميدان بينايي كمتر از 10 درجه) باشد : معاف دائم
بند 5: اورام ملتحمه فصلي شديد : معاف از خدمات رزمي اورام ملتحمه فصلي شديد : معاف از خدمات رزمي
بند 6: بيماريهاي ملتحمه و پلك از قبيل سيمبلفارون ، گزروزيس ، آنتروپيون واكتروپيون : بيماريهاي ملتحمه و پلك از قبيل سيمبلفارون ، گزروزيس ، آنتروپيون واكتروپيون : الف) در دو چشم : معاف دائم ب ) در يك چشم : معاف از خدمات رزمي
بند 7: ناخنك پيشرفته كه تامركز قرنيه پيشرفت نموده باشد و با چشم غير مسلّح ديده شود : الف ) در دو چشم با اختلال در ميدان بينايي : معاف دائم تبصره: دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي ب ) در يک چشم : معاف از خدمات رزمي
بند 8: لك مركزي قرنيه: الف) در صورتيكه وسيع باشد و مركز قرنيه را اشغال نموده باشد (لك وسيع در موقعي است كه بيش از3 ميليمتر مربع سطح قرنيه را پوشانيده باشد) : معاف دائم ب) در موارد خفيف تر : معاف از خدمات رزمي
بند 9: كراتيت هاي آنترستيسيل و ديستروفيهاي قرنيه يك يا دو چشم بااختلال در ديد : معاف دائم
بند 10: كلوبوم مادرزادي مردمك : الف) همراه با گرفتاري شبكيه (رتين ) : معاف دائم ب) بدون گرفتاري شبكيه (رتين) : معاف از خدمات رزمي
بند 11: ايريدوسيكليتهاي شديد و مزمن يك يا دو چشم كه توليد چسبندگيهاي وسيع نموده باشد : معاف دائم
بند 12: اكلوزيون وسيكلوزيون كامل مردمك يك يا دو چشم : معاف دائم
بند 13: ايريدكتومي يا ايريدودياليز وسيع حاصل از حوادث يا اعمال جراحي : الف) در صورتيكه با كاهش ديد و عوارض قرنيه يا عدسي توأم باشد : معاف دائم ب) در صورتيكه با كاهش ديد و عوارض توأم نباشد : معاف از خدمات رزمي
بند 14: كاتاراكت مادرزادي ، ضربه اي ، متابوليك وكاتاراكت عمل شده : معاف دائم تبصره: در صورتيكه بعداز عمل اختلال ديد ايجاد نكرده باشد ، ‌براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف ازخدمات رزمي
بند 15: كدورتهاي عدسي كه ايجاد اختلال ديد در رتينوسكوپي نمي نمايد : معاف از خدمات رزمي
بند 16: كدورت شديد زجاجيه يك يا دو چشم به علت بيماريهاي زمينه اي يا تروما : معاف دائم
بند 17: كوريورتينيت مركزي و يا منتشر مزمن يك يا دو چشم : معاف دائم
بند 18: رتينيت پيگمانتوزا يا رتينيتهاي غير پيگمانتوزا يا آلبينيسم : معاف دائم
بند 19: دژنرسانسهاي شبكيه و شب كوري به شرط اثبات توسط ERG : الف)با افت ولتاژ حداقل نصف ميزان طبيعي : معاف دائم ب) كمتر از نصف ولتاژ : معاف از خدمات رزمي تبصره: درخصوص شب كوري يا کور رنگي براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي
بند 20: لوكساسيون كامل ياناقص عدسي يالنتيكيونوس و يا فقدان عدسي يك چشم : معاف دائم
بند 21: انفصال شبكيه عمل شده و يا عمل نشده به هر علّت يك يا دو چشم : معاف دائم بند 22: آمبولي شريان شاخه اي يا مركزي و يا ترومبوز وريد شاخه اي يا مركزي و يا هر نوع واسكوليت مزمن يك يا دو چشم : معاف دائم
بند 23: بيماريهاي ناحيه ماكولا و عصب باصره از قبيل آتروفي ، هيپوپلازي ، سوختگي ، سوراخ ماكولا، يا خونريزيهاي ناحيه ماكولا واسكارماكولا و آتروفي عصب باصره : معاف دائم بند 24: ميكروفتالمي يا بوفتالمي يك يا دو چشم با اختلال بينايي يا کراهت منظر : معاف دائم
بند 25: اگزوفتالمي هاي تومورال يا ضربان دار بعلت بيماريهاي سيستميك يا عروقي يك يا دو چشم : معاف دائم
بند 26: فلج كامل يك يا چند عضله چشم در صورتيكه استقرار يافته و دائمي باشد به شرطي كه اختلال ديد ايجاد كرده باشد : الف) در دو چشم : معاف دائم ب ) در يک چشم : معاف از خدمات رزمي
بند 27: افتادگي دائمي پلك ( در هر يك از چشمها ) در صورتيكه بيش از نصف مردمك چشم را پوشانيده باشد : الف) در دو چشم : معاف دائم ب ) در يک چشم : معاف از خدمات رزمي
بند 28: استرابيسم : معاف از خدمات رزمي
بند 29: نيستاگموس دائمي و مشهود : معاف دائم
بند 30: گلوكوم با اثبات توسط تستهاي پاراكلينيك معاف دائم.
بند 31: اجسام خارجي داخل كره چشم غير قابل جراحي همراه با اختلال بينايي : معاف دائم
بند 32: پيوند قرنيه : معاف دائم
بند 33: كراتوكونوس با تأييد يافته هاي پارا کلينيک از جمله orb scan يا پنتا کم يا توپوگرافي قرنيه : الف) درصورتيكه با كراتومتري قابل اندازه گيري نباشد : معاف دائم ب) در صورتيكه عارضة واضح قرنيه و اختلال ديد ايجاد كرده باشد : معاف دائم ج) در بقيه موارد : معاف از خدمات رزمي
بند 34: تومورهاي خوش خيم به هر صورت : معاف از خدمات رزمي
بند 35: آمبليوپي يك چشم يا دو چشم : معاف از خدمات رزمي
بند 36: خشكي چشم ها به علت بيماريهاي سيستميك و مزمن : معاف از خدمات رزمي بند 37: مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين
بند 38: ساير بيماريها : الف) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي ب) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت ج) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف دائم

ایمیل ارسال مدارک پزشکی:

فرم شماره (۱) - ارسال مدارک پزشکی

مدارک آمادگی جرّاحی، مدارک مشاوره پزشکی، مدارک درخواست شده تشخیصی.
  • کد ملّی بیمار را صحیح و با دقت وارد کنید، سامانه، کد ملّی نادرست را قبول نخواهد کرد. با تاکید: کد ملّی وارد شده حتماً متعلق به خود بیمار باشد.
  • لطفا شماره موبایل را بدون (صفر) و سه رقم اول را داخل پرانتز بنویسید.
  • در نوشتن آدرس ایمیل دقت کنید، اگر املای آدرس اشتباه باشد، پاسخ ما به شما نخواهد رسید.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
    تصویر مدارک ارسالی را در اینجا آپلود نمایید. به پسوندهای مجاز فایل تصویر ( jpg, gif, png, pdf ) توجه فرمایید. حد اگثر اندازه فایل مجاز 95MB میباشد. اگر فایل ارسالی شما بیشتر از حد مجاز است در چند قسمت ارسال نمایید. باسپاس.
  • هر نوع مطلبی را میخواهید با ما در میان بگذارید در اینجا توضیح کامل بدهید. با سپاس.

بیماریهای چشمی که نیاز به جرّاحی دارند.

هنجارها وقتی باهم و کامل باشند مجموعه اعضاء راضی و هماهنگ به کار خود پرداخته و موجود چه انسان، چه گیاه و چه حیوان بدون مشکل به زندگی ادامه میدهند.

ناهنجاری در یک یا قسمتی از یک عضو میتواند موجب پیدایش مشکل در کار و زندگی آن عضو و در نتیجه آن موجود زنده گردد.

در زمان تولًد حضور کاتاراکت (آب مروارید مادرزادی)، گلاکومای مادرزادی (آب سیاه)، انحراف چشمی و فلج عضلات چشمی، افتادگی پلک، رشد ناکافی یا عدم رشد یک یا هر دو کره چشم و …. مواردی هستند که میتواند همراه نوزاد باشد.

صدمات ضربه ای چشم، عوارض ضربه های چشمی، پیدایش انحراف چشمی بعد از ۶ تا ۱۲ ماهگی

آمادگی برای روز جرّاحی چشم

از زمانی که اقدامات قبل از جراحی شروع میشود باید مراقب باشید که بیمار تا روز عمل٬ سرماخوردگی پیدا نکند. روز قبل از جرّاحی دوش میگیرند. خانمها اگر برای اطراف چشمها مواد آرایشی استفاده میکنند٬ بهتر است از دو روز قبل از جراحی همه مواد آرایشی را از اطراف چشمها پاک کرده و روزی دو بار اطراف چشمها را با شامپو بچه شسته و روز جراحی هم بدون هیچگونه آرایش در اطراف چشمها٬ مراجعه نمایند. بیمار٬ شب قبل از جرّاحی شام ساده ای میل کرده و تا ساعت ۱۲ شب٬ میتواند از آب و چائی استفاده کند. و از ساعت ۱۲ شب به بعد از هرگونه خوردن و آشامیدن خودداری کرده و صبح روز عمل هم کاملاً ناشتا به مرکز جراحی مراجعه مینماید.
در مورد کودکان شیرخوار٬ که نیمه های شب برای خوردن شیر معمولا بیدار میشوند٬ بهتر است آخرین نوبت شیر خوردن قبل از ساعت دو بامداد (۲ نیمه شب) باشد و اگر کودک بیقراری کرد تا ساعت ۳ صبح میتوانید از آب با مقدار بسیار کم٬ قند٬ استفاده نمائید.
در نظر داشته باشید که نخوردن شیر در روز جراحی هیچگونه کمبودی را برای فرزند شما ایجاد نکرده و خالی بودن معده برای داشتن یک بیهوشی سالم و بدون عارضه بسیار اهمیت دارد. کودک در جریان جرّاحی سرم گرفته و کمبود مایعات نخواهد داشت. تمام مدارکی را که به دستور پزشک برای روز بستری شدن آماده کرده بودند حتماً همراه خود باید داشته باشند. در مورد کودکان٬ حضور پدر و مادر٬ و درصورت عدم امکان حضور پدر٬ رضایت کتبی و امضاء شده و اثر انگشت پدر٬ همراه مدرک شناسائی پدر توسط مادر به مسئول پذیرش ارائه میشود. همراه داشتن کارت ملّی و شناسنامه بیمار و برگ بستری که توسط پزشک صادر شده است٬ ضروری میباشد.

دانستنی ها پیش ازجرّاحی چشم

  اگر برای شما٬ فرزند یا نزدیکان شما٬ جراحی چشم پیشنهاد می شود٬ دانستن و انجام موارد زیر ضروری خواهد بود: ۱- پزشک علت و نوع جراحی چشم و لزوم اجرای آنرا به شما توضیح میدهد و در صورت توافق شما٬ اقدامات آماده سازی انجام خواهد شد. ۲- چند تست خونی که برای هر بیمار٬ جهت حضور در اتاق عمل ضروری است٬درخواست میشود.
۳- برای بیماران بالای ۴۰ سال سن٬ و یا افراد جوانتر که سابقه مشکل ریوی داشته باشند بررسی ریه ها و تهیه عکس (رادیوگرافی ) ریه ها ضروری است.
۴- برای کودکان کمتر از ۱۲ سال٬ گواهی سلامت عمومی کودک بوسیله متخصص محترم کودکان و در مورد کودکانی که سابقه مشکلات مغزی و عصبی و یا قلبی عروقی داشته باشند گواهی فوق تخصص اعصاب کودکان و یا فوق تخصص قلب کودکان (بسته به مشکل بیمار) ضروری خواهد بود. ۵- برای بیماران بزرگسالی که سابقه بیماریهای قلبی عروقی داشته و یا از داروهای خاصّی بطور مرتب استفاده میکنند٬ از متخصص و فوق تخصص مربوطه کسب اجازه شده و در مورد برخی داروها که ضرورت دارد چند روز قبل از جرّاحی بطور موقت قطع شود کسب تکلیف خواهد شد. ۶- بیمار و اطرافیان باید همه داروهای مصرفی چشمی و غیرچشمی را به اطلاع جراح چشم رسانده باشند تا دستورات لازم در مورد چگونگی ادامه مصرف آنها قبل و بعداز جراحی چشم و در نظر گرفتن تداخلهای داروئی تصمیم صحیح گرفته شود. ۷- داروهائی که بیمار هر روز صبح بطور ناشتا باید استفاده نمایند را با پزشک جراح خود در میان بگذارید تا در مورد مصرف نکردن در صبح روز جراحی٬ و اگر مصرف آن برای سلامت بیمار٬ ضرورت خاصی دارد٬ چگونگی استفاده از آن توسط جراح به شما توضیح داده شود.  

Military Exemption

Military Exemption

بيماري هاي چشم و عوارض بينائي بيماري هاي چشم و عوارض بينائی
 بند 1: هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل : هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل : (هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم ، با علامت منفي منظور شود ولي محاسبه نگردد.) (هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم ، با علامت منفي منظور شود ولي محاسبه نگردد.) الف) هيپرمتروپي بيش از6 ديوپتر يك چشم : معاف دائم الف) هيپرمتروپي بيش از6 ديوپتر يك چشم : معاف دائم تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر هيپرمتروپي بيش از 8 ديوپتر يك چشم: معاف دائم تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر هيپرمتروپي بيش از 8 ديوپتر يك چشم: معاف دائم ب) هيپرمتروپي از 3 تا 6 ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي ب) هيپرمتروپي از 3 تا 6 ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر هيپرمتروپي از 3 تا 8ديوپتر هر يك از چشمها: معاف از خدمات رزمي تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر هيپرمتروپي از 3 تا 8ديوپتر هر يك از چشمها: معاف از خدمات رزمي
بند 2: ميوپي با سيكلوپلژي کامل : ميوپي با سيكلوپلژي کامل : (ميوپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم با علامت مثبت منظور شود ولي محاسبه نگردد.) (ميوپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم با علامت مثبت منظور شود ولي محاسبه نگردد.) الف)ميوپي بيش از6 ديوپتر يك چشم : معاف دائم الف)ميوپي بيش از6 ديوپتر يك چشم : معاف دائم تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر ميوپي بيش از 8 ديوپتر يك چشم: معاف دائم تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر ميوپي بيش از 8 ديوپتر يك چشم: معاف دائم ب)ميوپي از 3 تا 6 ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي ب)ميوپي از 3 تا 6 ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر ميوپي از 3 تا 8ديوپتر هر يك از چشمها: معاف از خدمات رزمي تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر ميوپي از 3 تا 8ديوپتر هر يك از چشمها: معاف از خدمات رزمي
بند 3: آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط با سيكلوپلژي كامل : آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط با سيكلوپلژي كامل : (درآستيگماتيسم ساده، يا مركب يا مخلوط ميزان آستيگماتيسم بايستي بيش تر از اسفر باشد) (درآستيگماتيسم ساده، يا مركب يا مخلوط ميزان آستيگماتيسم بايستي بيش تر از اسفر باشد) الف) مجموع ديوپتر آستيگمات ساده ، مركب يا مخلوط بالاي 5 ديوپتر يک چشم : معاف دائم الف) مجموع ديوپتر آستيگمات ساده ، مركب يا مخلوط بالاي 5 ديوپتر يک چشم : معاف دائم تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر مجموع ديوپتر آستيگمات ساده ، مركب يا مخلوط بالاي 7 ديوپتر يک چشم: معاف دائم تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر مجموع ديوپتر آستيگمات ساده ، مركب يا مخلوط بالاي 7 ديوپتر يک چشم: معاف دائم ب) آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط از3 تا 5 ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي ب) آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط از3 تا 5 ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط از3 تا7 ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط از3 تا7 ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي
بند 4: فقدان يك چشم يا آنكه يك چشم عملاً و يا دراثر بيماريهاي غير قابل علاج فاقد بينائي (ديدكمتر از 10/1 و يا ميدان بينايي كمتر از 10 درجه) باشد : معاف دائم فقدان يك چشم يا آنكه يك چشم عملاً و يا دراثر بيماريهاي غير قابل علاج فاقد بينائي (ديدكمتر از 10/1 و يا ميدان بينايي كمتر از 10 درجه) باشد : معاف دائم
بند 5: اورام ملتحمه فصلي شديد : معاف از خدمات رزمي اورام ملتحمه فصلي شديد : معاف از خدمات رزمي
بند 6: بيماريهاي ملتحمه و پلك از قبيل سيمبلفارون ، گزروزيس ، آنتروپيون واكتروپيون : بيماريهاي ملتحمه و پلك از قبيل سيمبلفارون ، گزروزيس ، آنتروپيون واكتروپيون : الف) در دو چشم : معاف دائم ب ) در يك چشم : معاف از خدمات رزمي
بند 7: ناخنك پيشرفته كه تامركز قرنيه پيشرفت نموده باشد و با چشم غير مسلّح ديده شود : الف ) در دو چشم با اختلال در ميدان بينايي : معاف دائم تبصره: دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي ب ) در يک چشم : معاف از خدمات رزمي
بند 8: لك مركزي قرنيه: الف) در صورتيكه وسيع باشد و مركز قرنيه را اشغال نموده باشد (لك وسيع در موقعي است كه بيش از3 ميليمتر مربع سطح قرنيه را پوشانيده باشد) : معاف دائم ب) در موارد خفيف تر : معاف از خدمات رزمي
بند 9: كراتيت هاي آنترستيسيل و ديستروفيهاي قرنيه يك يا دو چشم بااختلال در ديد : معاف دائم
بند 10: كلوبوم مادرزادي مردمك : الف) همراه با گرفتاري شبكيه (رتين ) : معاف دائم ب) بدون گرفتاري شبكيه (رتين) : معاف از خدمات رزمي
بند 11: ايريدوسيكليتهاي شديد و مزمن يك يا دو چشم كه توليد چسبندگيهاي وسيع نموده باشد : معاف دائم
بند 12: اكلوزيون وسيكلوزيون كامل مردمك يك يا دو چشم : معاف دائم
بند 13: ايريدكتومي يا ايريدودياليز وسيع حاصل از حوادث يا اعمال جراحي : الف) در صورتيكه با كاهش ديد و عوارض قرنيه يا عدسي توأم باشد : معاف دائم ب) در صورتيكه با كاهش ديد و عوارض توأم نباشد : معاف از خدمات رزمي
بند 14: كاتاراكت مادرزادي ، ضربه اي ، متابوليك وكاتاراكت عمل شده : معاف دائم تبصره: در صورتيكه بعداز عمل اختلال ديد ايجاد نكرده باشد ، ‌براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف ازخدمات رزمي
بند 15: كدورتهاي عدسي كه ايجاد اختلال ديد در رتينوسكوپي نمي نمايد : معاف از خدمات رزمي
بند 16: كدورت شديد زجاجيه يك يا دو چشم به علت بيماريهاي زمينه اي يا تروما : معاف دائم
بند 17: كوريورتينيت مركزي و يا منتشر مزمن يك يا دو چشم : معاف دائم
بند 18: رتينيت پيگمانتوزا يا رتينيتهاي غير پيگمانتوزا يا آلبينيسم : معاف دائم
بند 19: دژنرسانسهاي شبكيه و شب كوري به شرط اثبات توسط ERG : الف)با افت ولتاژ حداقل نصف ميزان طبيعي : معاف دائم ب) كمتر از نصف ولتاژ : معاف از خدمات رزمي تبصره: درخصوص شب كوري يا کور رنگي براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي
بند 20: لوكساسيون كامل ياناقص عدسي يالنتيكيونوس و يا فقدان عدسي يك چشم : معاف دائم
بند 21: انفصال شبكيه عمل شده و يا عمل نشده به هر علّت يك يا دو چشم : معاف دائم بند 22: آمبولي شريان شاخه اي يا مركزي و يا ترومبوز وريد شاخه اي يا مركزي و يا هر نوع واسكوليت مزمن يك يا دو چشم : معاف دائم
بند 23: بيماريهاي ناحيه ماكولا و عصب باصره از قبيل آتروفي ، هيپوپلازي ، سوختگي ، سوراخ ماكولا، يا خونريزيهاي ناحيه ماكولا واسكارماكولا و آتروفي عصب باصره : معاف دائم بند 24: ميكروفتالمي يا بوفتالمي يك يا دو چشم با اختلال بينايي يا کراهت منظر : معاف دائم
بند 25: اگزوفتالمي هاي تومورال يا ضربان دار بعلت بيماريهاي سيستميك يا عروقي يك يا دو چشم : معاف دائم
بند 26: فلج كامل يك يا چند عضله چشم در صورتيكه استقرار يافته و دائمي باشد به شرطي كه اختلال ديد ايجاد كرده باشد : الف) در دو چشم : معاف دائم ب ) در يک چشم : معاف از خدمات رزمي
بند 27: افتادگي دائمي پلك ( در هر يك از چشمها ) در صورتيكه بيش از نصف مردمك چشم را پوشانيده باشد : الف) در دو چشم : معاف دائم ب ) در يک چشم : معاف از خدمات رزمي
بند 28: استرابيسم : معاف از خدمات رزمي
بند 29: نيستاگموس دائمي و مشهود : معاف دائم
بند 30: گلوكوم با اثبات توسط تستهاي پاراكلينيك معاف دائم.
بند 31: اجسام خارجي داخل كره چشم غير قابل جراحي همراه با اختلال بينايي : معاف دائم
بند 32: پيوند قرنيه : معاف دائم
بند 33: كراتوكونوس با تأييد يافته هاي پارا کلينيک از جمله orb scan يا پنتا کم يا توپوگرافي قرنيه : الف) درصورتيكه با كراتومتري قابل اندازه گيري نباشد : معاف دائم ب) در صورتيكه عارضة واضح قرنيه و اختلال ديد ايجاد كرده باشد : معاف دائم ج) در بقيه موارد : معاف از خدمات رزمي
بند 34: تومورهاي خوش خيم به هر صورت : معاف از خدمات رزمي
بند 35: آمبليوپي يك چشم يا دو چشم : معاف از خدمات رزمي
بند 36: خشكي چشم ها به علت بيماريهاي سيستميك و مزمن : معاف از خدمات رزمي بند 37: مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين
بند 38: ساير بيماريها : الف) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي ب) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت ج) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف دائم

استرابیسم ۲

کودک به ما نگاه میکند٬ احساس میکنیم مثل اینکه با هر دو چشم همزمان نگاه نمیکند. یکی از چشمها مستقیم به ما نگاه میکند و چشم دیگر متمایل به داخل یا خارج و یا بالا یا پائین است. ممکن است این حالت همیشه نباشد و گاهی حس کنیم که چشمها بدون انحراف و به اصطلاح صاف نگاه میکنند٬ ولی گهگاه هم انحراف را حس میکنیم.دیگران هم که کودک را میبینند این نکته را احساس و در مواردی اظهار میدارند.کودک نیز ممکن است گاهی مبادرت به مالیدن چشمها کرده و در مورد کودکانی که حرف میزنند از احساس بدی در نگاه کردن شکایت کنند.هر کدام از این موارد باید به پدر و مادر هشداری باشد که کودک نیاز به معاینه دقیق و بررسی علت مشکل موجود٬ توسط چشم پزشک کودکان باشد. اهمیت ندادن به وضع موجود ممکن است عواقب جبران ناپذیری برای کودک داشته باشد.در مواردی پدر و مادر و اطرافیان حالت انحراف در چشم کودک احساس میکنند و در مراجعه به چشم پزشک کودکان٬ درمییابند که انحراف واقعی درکار نبوده و آنچه دیده و احساس میشود٬ انحراف کاذب یا ظاهری (Pseudo-strabismus) نام دارد. معمولا علت این کیفیت پهن بودن ریشه بینی (که حالت انحراف به داخل چشمها) ویا فاصله دار بودن حفره های کاسه چشمها از یکدیگر (که حالت انحراف به خارج چشمها ) را تقلید میکند میتواند باشد.اگر قدرت بینائی هر دو چشم یکسان بوده و کودک بتواند با هرکدام از چشمها به تنهائی ببیند٬ در این صورت میتواند گاهی با چشم راست نگاه کرده و چشم چپ را منحرف کند و زمان دیگری برعکس.در این موارد والدین اظهار میکنند که کودکشان هر دو چشم را بطور متناوب میتواند منحرف کند. ولی اگر قدرت دید دو چشم یکسان نبوده ویا یکی از چشمها غالب باشد٬ بیمار معمولا از چشم غالب برای دیدن استفاده کرده و همیشه چشم مغلوب را منحرف خواهد کرد. در این موارد وقتی چشم پزشک با والدین در مورد انحراف هردو چشم و لزوم اقدام درمانی برای هردو چشم را ذکر میکند٬ معمولا با تاکید والدین که مشکل فقط در یک چشم بیمار بوده و چشم دیگر سالم است و چرا دو چشمی درمان میشود روبرو میشویم.برای بیان نوع انحرافی که می بینیم از کلماتی که از دو قسمت انتدائی و بخش پسوند تشکیل میشوند استفاده خواهیم کرد. انحراف به داخل را با  ایزو Eso  و انحراف به خارج را با اگزو Exo  و انحراف به بالا را با  هایپر Hyper  و به پائی را به هایپو Hypo  شروع میکنیم. نام انحرافهائی را که همیشه هستند و هیچ وقت چشمها را در بدون انحراف نمی بینیم با پسوند تروپیا Tropia   و مواردی را که گاهی انحراف چشمی ظاهر میشود را با پسوند فوریا  Phoria  تمام میکنیم.بنابراین Esotropia یعنی انحراف همیشگی چشم به داخل و یا Hyperphoria  یعنی انحراف گهگاه چشم به بالا میباشد.در مواردی والدین متوجه انحراف چشم فرزندشان نمی شوند و در یک معاینه معمولی٬ چشم پزشک کودکان به والدین اعلام میکند که فرزندشان انحراف چشمی قابل ملاحظه ای دارد٬ و به همان علت و برای فرار از دوبینی٬ بدون اراده سر خود را بطرف یکی از شانه ها خم کرده و ممکن است همراه آن چانه خود را هم به بالا یا پائین نگهدارد. والدین همیشه فرزند خود را به همین حالت می دیدند و هیچوقت فکر نمیکردند که این حالت میتواند یک علامت انحراف چشمی باشد و آنرا حالت عادی و طبیعی ایستادن و نشستن وی میدانستند! وقتی چشم پزشک حالت سر بیمار را صاف کرده و نحوه دید او را بررسی میکند انحرافی قابل ملاحظه به بالا یا پائین ظاهر میشود و موجب تعجب والدین شده و آنها اظهار میدارند که فرزندشان هیچوقت شکایتی از دید یا دوبینی نکرده بود.باید گفت که هرگز منتظر شکایت کودکان از نحوه دید یا دوبینی و … نباشید. انحرافی که در سنین بسیار پائین شروع میشود٬ میتواند با دو پدیده همراه باشد.۱ – اگر با تغییر حالت سر٬ چشم منحرف بتواند در وضعیتی قرار گیرد که دوبینی برای بیمار پیش نیاید٬ چشمها ظاهرا برای دیدن اشیاء به حالت مناسب بوده و افراد دیگر نیز انحرافی برای چشمها احساس نخواهند کرد.۲ – اگر بیمار فقط از یک چشم برای دیدن استفاده کند و تصویر حاصل از چشم منحرف را حذف کند٬ مشکلی برای دیدن احساس نکرده و شکایتی نخواهد داشت٬ ولی والدین انحراف چشم بیمار را خواهند دید.بنابراین نبودن شکایت از چگونگی دید در کودکان نباید مانع از معاینات مکرر و متناوب چشمها برای پی بردن به علائم مخفی ناهنجاریهای چشم و دید شود. موقع تولد نوزاد توسط متخصص محترم کودکان معاینه شده و درصورت وجود ناهنجاری قابل توجه حتما والدین را به مراجعه به چشم پزشک کودکان راهنمائی خواهد کرد.در مواردی که کودک زودتر از دوره طبیعی بارداری بدنیا آمده باشد و بویژه مقدار وزن تولد یک و نیم کیلوگرم یا کمتر باشد٬ حتما کودم باید توسط چشم پزشکی که فلوشیپ شبکیه باشد بررسی و در صورت وجود ناهنجاری در شبکیه بعلت عدم رشد کافی آن٬ با اقدامات درمانی از نابینائی حتمی نجات یابد.در سه ماهگی و بویژه در شش ماهگی که تطابق چشم کودک تکمیل میگردد٬ معاینه چشمی از نظر یکسان بودن مقدار و نحوه دید هردو چشم و وجود استیگماتیسم های شدید که میتواند موجب تنبلی چشم گردد و موارد دیگر٬ معاینه تکمیلی چشم توسط چشم پزشک کودکان ضروری است.

عینک

اگر برای فرزند شما عینک تجویز کرده ایم :
توجه داشته باشید که جز موارد ویژه ای که حتماً توسط پزشک به شما گوشزد میشود٬ عینک برای همه زمان بیداری کودک استفاده شود.

عینک که برای ایجاد تصویر واضح و قابل انطباق با یکدیگر در دو چشم استفاده میشود٬ اگر بکار برده نشود بیمار از داشتن دید دوچشمی همزمان محروم خواهد شد.

عینک باید مناسب صورت کودک باشد٬ نه کوچک و نه بزرگ٬ قاب عینک کوچک سبب میگردد که کودک از بیرون عینک ( از بالا یا کنار عینک ) نگاه کند. و نیز بعلت فشار آوردن به شقیقه ها و لاله گوشها بیمار را ناراحت کرده تمایلی به عینک نخواهند داشت.
با نگاه کردن از بالای عینک در واقع کودک از اثر مفید عینک استفاده نمیکند. عینک تصویر واضح اشیاء را بر روی شبکیه تشکیل میدهد و سلولهای بینایی با دریافت تصویر دقیق و انتقال آن به قشر بینایی و درک آن بینایی را کامل میکنند.

بسیاری از والدین بارها میپرسند :۱- فرزند ما تا چه مدت باید از عینک استفاده کند؟۲ – فرزند ما با وجود اینکه همیشه عینک خود را بر چشم دارد ولی مرتباً شماره آن بالا میرود٬ علت چیست و این افزایش تا کجا ادامه خوهد داشت؟۳ – چرا سرعت افزایش مقدار نمره عینک فرزند ما اینقدر زیاد است؟ آیا میتوان از این تغییرات جلوگیری کرد؟۴ – فرزند ما میگوید عینک میزند یا نمیزند هیچ فرقی در نوع و مقدار دید او نمیکند!!! آیا ادامه دادن عینک لازم است؟
پاسخ ها را در زیر ملاحظه کنید :
۱ – عینک وقتی در موارد دوربینی٬ نزدیک بینی یا استیگماتیسم تجویز میشود٬ بکار بردن آن دائمی بوده و امکان افزایش شماره نیز زیاد است. بنابراین باید گفت که عینک را برای همیشه خواهند داشت٬ مگر اینکه در مواردی که شماره عینک بسیار کم بوده و یا عوامل دیگری دخیل باشد که زدن دائمی عینک ضروری نباشد چشم پزشک حتما به بیمار یا والدین بیمار تذکر لازم را خواهد داد.البته با توجه به امکان انجام جراحی های قرنیه برای برداشتن عینک که بنام (Refractive surgery) است و در حدود ۲۲ سالگی با توقف نسبی تغییرات شماره عینک و انجام تستهای ویژه برای بررسی قرنیه و سنجش امکان انجام جراحی با حداقل عوارض یا بدون عارضه بعمل میآید شانس برداشتن عینک در آن زمان وجود دارد.
۲ – تغییرات شماره عینک به عوامل ژنتیک ارتباط داشته و همیشه زدن عینک موجب توقف تغییرات عینک نمیشود٬ و این تغییرات تا حدود سن ۲۲ سالگی ادامه خواهد داشت ( البته این رقم یک عدد میانگین است و شامل همه افراد نمیشود و ممکن است ادامه تغییرات زودتر و یا دیرتر از این سن متوقف شود) در ضمن کودکانی که بعلت دوربینی زیاد عینک شروع میکنند افزایش شماره را میتوانند تا ۷ یا ۸ سالگی ادامه دهند و از آن پس امکان کاهش مقدار شماره عینک مثبت وجود دارد. وقوع این حالت در تمام افراد حتمی و ضروری نیست.
۳ – با توجه به همراه و همزمان بودن تغییرات افزایشی مقدار شماره عینک با روند رشد فرزند شما٬ در زمانی که وی در سن رشد سریع است٬ تغییرات شماره عینک نیز به نظر زیاد خواهد بود. این تغییرات هرچه به سن ۲۰ تا ۲۲ سالگی نزدیکتر میشوند کمتر و کمتر گشته و بالاخره متوقف میشود. بنابراین٬ تغییرات مزبور اجتناب ناپذیر است.
۴ – اوّل باید دید عینک با چه هدفی تجویز شده است؟در مواردی که عینک برای اصلاح انحراف چشمی تجویز شده باشد چون موجب بهتر شدن دید نمیشود٬ بیمار اختلافی در بود و نبود عینک ممکن است احساس نکند.
مواردی است که بیمار با یک چشم بخوبی میبیند و چشم دیگر را بعلت اختلاف قابل توجه قدرت انکساری با چشم بهتر٬ مصرف نمیکند و دچار یا در معرض تنبلی است و این حالت با معاینه چشمی کشف و برای درمان عینک تجویز شده است. در این حالت اگر بیمار از عینک استفاده نکند چون با چشم بهتر خود هنوز بخوبی میبیند احساس کمبودی نکرده و اختلافی بین زمان استفاده و عدم استفاده از عینک درک نخواهد کرد.
در مواردی که بعلت لرزش چشمها ( نیستاگموس ) و عوامل دیگری مانند عوامل تخریبی شبکیه و یا وجود موانعی در مسیر انتقال تصویر تا شبکیه – در داخل چشم – که سبب کمبود قابل توجه دید در هر دو چشم شده و زدن عینک احساس تصویر بهتری برای بیمار پدید نمیاورد نیز بیمار از بکار بردن عینک خشنود نمیشود.
در تمام موارد بالا باید به بیمار تاکید نمود که بکار بردن عینک برای آنها لازم و واجب است و والدین در تداوم استفاده از عینک توسط فرزند خود باید بسیار جدّی باشند.
گهگاه به طرز نگاه فرزند خود توجه کنید که آیا از داخل عینک نگاه میکند یا سر را پایین گرفته و از بالای عینک نگاه میکند؟
در مواردی که بعلت سُر خوردن عینک روی پوست بینی٬ فریم پایین آمده و بیمار از بالای آن نگاه میکند میتوان با بستن یک کِش باریک به قسمت پشت گوشی دسته های عینک و قرار دادن آن در زیر موهای پشت سر او از پایین آمدن قاب عینک روی بینی ممانعت کرد. در مورد چگونگی انتخاب فریم و شیشه عینک عزیزانتان با همکاران مطب مشورت کنید تا انتخابی درست انجام داده و دید مناسب و مطبوعی را به فرزند خود هدیه نمایید.